СООПШТЕНИЕ - 13.09.2021 во 19:05Македонија ќе дисеминира знаење на Црна Гора за искористување на средства од ИПАРД и воведување на ИАКС систем

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Никица Бачовски, денеска во просториите на АФПЗРР, имаше средба со министерот за земјоделство на Република Црна Гора Александар Стијовиќ и со државната секретарка за земјоделство на Црна Гора Николина Мишниќ.
На состанокот се разговараше, како двете институции да обезбедат меѓусебна соработка и взаемно да си помагаат во насока на развој и јакнење на административната структура како и зголемена апсорпција на средствата и од националниот, но и од ЕУ Буџетот. Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, истакна дека со интензивирањето на комуникацијата на политичко и техничко ниво се отвараат и нови можности за размена на искуства и меѓусебно помагање на патот кон ЕУ и за двете земји.
„Република Северна Македонија преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руреалниот развој, веќе долго време ја реализира ИПАРД програмата. Најдобар доказ дека и институцијата и земјава имаат капацитет за нејзина успешна имлементација е целосното искористување на расположливите средства одобрени од ЕУ, преку ИПАРД 2 програмата. Потврда дека сме лидер во регионот за искористување на средствата од ИПАРД 2, пристигна и од Директоратот за земјоделство на ЕУ. Ние имаме и капацитет и желба за дисеминација на досегашното искуство и знаење на земјите од регионот кои се на почеток на патот од евроинтегративниот процес. Со задоволство, заедно со целиот мој тим, стоиме на рсполагање да ги споделиме искуствата од областа на директните плаќања, имплементцијата на ИПАРД програмата како и креирањето и користењето на ИАКС системот.“ – истакна Бачовски.
Министерот за земјоделство на Црна Гора, Стијовиќ, истакна дека добредоојдени се сите искуства и насоки се со цел успешна имплементација на ИПАРД програмата во Црна Гора, но и апсорпцијата на средствата од националниот буџет.
„Заедничкото минато, географската близина, и досегашното искуство се гарант за успешна соработка во иднина.Имаме многу што да научиме од институционалната меморија на вашите служби и се надеваме дека вашата поддршка во нашите реформи нема да изостанат.“ – истакна Стијовиќ.
Двете институции, заедно со МЗШВ во наредниот период ќе склучат и договор за соработка со што и официјално ќе почне меѓусебната соработка.


Republika e Maqedonisë së Veriut do të shpërndajë njohuri për Malin e Zi mbi përdorimin e mjeteve IPARD dhe vendosjen e sistemit të IACS


Drejtori I Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, Nikica Baçovski, sot në hapsirat e AMFBZHR, u takua me Ministrin e Bujqësisë të Republikës së Malit të Zi Aleksandar Stijoviq dhe Sekretaren Shtetërore për bujqësinë e Malit të Zi Nikolina Minikeniq.
Në takim u diskutua sesi të dy institucionet duhet të sigurojnë bashkëpunim të ndërsjellë dhe të ndihmojnë njëri -tjetrin në zhvillimin dhe forcimin e strukturës administrative, si dhe thithjen e shtuar të mjeteve nga buxhetet kombëtare dhe ato të BE -së. Drejtori I AMFBZHR, Nikica Baçovski, theksoi se intensifikimi i komunikimit në nivelin politik dhe teknik hap mundësi të reja për shkëmbimin e përvojave dhe ndihmën reciproke në rrugën drejt BE -së për të dy vendet.
“Republika e Maqedonisë së Veriut, përmes Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, ka zbatuar programin IPARD për një kohë të gjatë. Dëshmia më e mirë se si institucioni ashtu edhe vendi kanë kapacitet për zbatimin e tij të suksesshëm është shfrytëzimi i plotë i mjeteve në dispozicion të miratuara nga BE, përmes programit IPARD 2. Konfirmimi se ne jemi lider në rajon për përdorimin e mjeteve IPARD 2 erdhi nga Drejtoria e Bujqësisë e BE -së. Ne kemi kapacitetin dhe dëshirën për të shpërndarë përvojën dhe njohuritë e vendeve të rajonit që janë në fillim të rrugës së procesit të integrimit evropian. "Me kënaqësi, së bashku me të gjithë ekipin tim, ne jemi në dispozicion për të ndarë përvojat në fushën e pagesave direkte, zbatimin e programit IPARD dhe krijimin dhe përdorimin e sistemit IACS." – theksoi Baçovski.
Ministri i Bujqësisë i Malit të Zi, Stijoviq, theksoi se të gjitha përvojat dhe drejtimet janë të mirëseardhura për të zbatuar me sukses programin IPARD në Mal të Zi, por edhe thithjen e mjeteve nga buxheti kombëtar.
"E kaluara e përbashkët, afërsia gjeografike dhe përvoja e deritanishme janë një garanci për bashkëpunim të suksesshëm në të ardhmen. Ne kemi shumë për të mësuar nga kujtesa institucionale e shërbimeve tuaja dhe shpresojmë që mbështetja juaj në reformat tona nuk do të mungojë ", theksoi Stijoviq.
Të dy institucionet, së bashku me MBPEU në periudhën e ardhshme do të nënshkruajnë një marrëveshje bashkëpunimi e cila do të fillojë zyrtarisht bashkëpunimin e ndërsjellë.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu