СООПШТЕНИЕ - 27.11.2021 во 10:35
На располагање се нови средства за развој на рибарство и аквакултурата отворени два нови повикаАгенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира сите заинтересирани, дека од денеска па до 24 декември, отворени се два нови повици за развој на рибарство и аквакултура. Станува збор за објава на мерките „Дополнителна заштита на рибите и риболовните води“ како и мерката „Финансиска поддршка за порибителен материјал“.
Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски информира дека преку овие два огласа, ќе може да се реализираат инвестиции за модернизација и развој на рибарството и аквакултурата во земјава.
„ Со мерката заштита на рибите и риболовните води, финансиска поддршка до 30.000 денари, може да добијат сите кои имаат направено инвестиции за заштита на риболовни ревири и рекреативни зони. До 150.000 денари, поддршка ги следува сите што ги заштитиле риболовните зони, додека до 400.000 денари поддршка ќе може да добијат сите кои имаат заштита на риболовните подрачја во период од 1 април 2021 година до 15 јули 2021 година. Финансиска подршка до 40% од пазарната цена на подмладокот , може да добијат и сите кои имаат набавен или одгледан сопствен подмладок во период од 01 јули до 30 септември. Капацитетите кои ќе аплицираат за оваа подмерка, потребно е да немаат направено увоз на жива риба и порибителен материјал во период декември лани до истиот месец годинава .“ – појасни Бачовски.
Исто така од денеска ќе може да се аплицира и за добивање на финансика поддршка до 7.000.000.00 денари по поединечен корисник од кои максималниот поврат на средства е од 50 до 65% од прифатливите трошоци за реализирана инвестиција.
Средствата се неповратен грант а се наменети за градба на нови, или реконструкција на постојните капацитети. Исто така преку овој повик може да се аплицира и за градба или модернизација на капацитети за преработка на рибите.
Барањата како и целокупната документација за повиците може да се превземат од веб страната на АФПЗРР, односно на www.ipardpa.gov.mk.
Сите заинтересирани документите треба да ги достават во оригинален примерок. Пополнетите барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка во рибарство и аквакултура за 2021 година, заедно со целокупната потребна документација која е наведена во двата повика се доставуваат во затворен плик.
На пликовите со комплетната документација на предната страна во горниот лев агол треба да има назнака „ НЕ ОТВАРАЈ“, за Јавен повик 02 или 03 /2021 и назначување на шифрата на потточката за која се однесува барањето.
Краен рок за аплицирање за двата Јавни огласи е 24 декември 2021 година.
Барањата кои ќе бидат доставени по предвидениот рок нема да се разгледуваат.
Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk и на веб-страната: www.ipardpa.gov.mk.

Në dispozicion mjete të reja për zhvillimin e peshkimit dhe akuakulturës, janë hapur dy thirrje të reja

Agjencia për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural njofton të gjithë të interesuarit se nga sot e deri më 24 dhjetor janë hapur dy thirrje të reja për zhvillimin e peshkimit dhe akuakulturës. Bëhet fjalë për shpalljen e masave “Mbrojtje plotësuese e peshqive dhe ujërave të peshkimit” si dhe masës “Mbështetje financiare për materialin grumbullues”

Drejtori i AMFBZHR-së, Nikica Baçovski informoi se përmes këtyre dy shpalljeve do të mund të realizohen investime për modernizimin dhe zhvillimin e peshkimit dhe akuakulturës në vend.

“Me masën për mbrojtjen e peshqive dhe ujërave të peshkimit, mbështetje financiare deri në 30.000 denarë mund t'u jepet të gjithë atyre që kanë bërë investime për mbrojtjen e zonave të peshkimit dhe zonave rekreative. Deri në 150.000 denarë përkrahje mund të përfitojnë të gjithë ata që i kanë mbrojtur zonat e peshkimit, ndërsa deri në 400.000 denarë do të mund të përfitojnë të gjithë ata që kanë mbrojtje të zonave të peshkimit në periudhën prej 1 prill 2021 deri më 15 korrik 2021. Mbështetje financiare deri në 40% të çmimit të tregut të pasardhësve mund të marrin të gjithë ata që kanë blerë apo rritur pasardhësit e tyre në periudhën nga 1 korriku deri më 30 shtator. Kapacitetet që do të aplikojnë për këtë nënmasë, është e nevojshme që në periudhën dhjetor të vitit të kaluar deri në të njëjtin muaj të këtij viti të mos kenë importuar peshk të gjallë dhe material rezervë.”- sqaroi Baçovski.

Gjithashtu nga sot do të mund të aplikohet për mbështetje financiare deri në 7.000.000,00 denarë për përdorues individual, prej të cilave kthimi maksimal i mjeteve është nga 50 deri në 65% të shpenzimeve të pranueshme për investimin e realizuar.
Mjetet janë grante të pakthyeshme dhe janë të destinuara për ndërtimin e objekteve të reja, ose rindërtimin e objekteve ekzistuese. Gjithashtu përmes kësaj thirrjeje mund të aplikoni për ndërtimin apo modernizimin e objekteve të përpunimit të peshkut.

Kërkesat si dhe i gjithë dokumentacioni për thirrjet mund të shkarkohen nga uebfaqja e AMFBZHR-së, gjegjësisht www.ipardpa.gov.mk.


Të gjitha dokumentet e nevojshme duhet të dorëzohen në kopje origjinale. Aplikimet e kompletuara për pagesën e mjeteve nga Programi për mbështetje financiare në peshkim dhe akuakulturë për vitin 2021, së bashku me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm të shënuar në të dyja thirrjet dorëzohen në zarf të mbyllur.

Zarfet me dokumentacion të plotë në pjesën e përparme në këndin e sipërm majtas duhet të shënohen "MOS HAP", për Thirrjen Publike 02 ose 03/2021 dhe të shënojnë kodin e nën-artikullit të cilit i referohet kërkesa.
Afati i aplikimit për të dy thirrjet publike është 24 Dhjetor 2021.
Kërkesat e paraqitura pas afatit nuk do të merren parasysh.
Informacione më të hollësishme në kontakt tel. (02) 3097-460 ose në e-mail adresën për kontakt: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk dhe në ueb faqen: www.ipardpa.gov.mk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu