Drejtori

Mr. Nikica Baçovski – drejtor i Agjencisë së Mbështetjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, hyn në detyrë më 18.12.2020.

Data e lindjes 13.08.1992

Shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Përvoja e punës:

18.12.2020 година – до сега

 • Agjencia e Mbështetjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural
 • bul. “Brigada III Maqedonase” nr. 20, 1000 Shkup
 • Administratë shtetërore
 • Drejtor i Agjencisë së Mbështetjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural
 • për punën e tij përgjigjet para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (të theksuara te Ligji i Themelimit të Agjencisë së Mbështetjes Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural)

viti 2019 deri më 01.09.2020

 • Shef i Kabinetit të Ministrit të Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomizimit të Ujërave
 • Rr. “Aminta i Tretë” nr. 2
 • Administratë shtetërore

2017 - 2019

 • Këshilltar në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomizimit të Ujërave
 • Rr. “Aminta i Tretë” nr. 2

2015 - 2017

 • Kryetar i OJQ “Asociacioni i Mobilizimit Ndërkombëtar”
Arsimimi:
 • i diplomuar në Universitetin “Kirili dhe Metodi” – politikolog i diplomuar – Fakulteti Juridik “Justiniani i Parë”
 • studimet e magjistraturës – Universiteti “Kirilli dhe Metodi” – magjistër në të drejtën kushtetuese – Fakulteti Juridik “Justiniani i Parë”
 • arsimi i mesëm ShMK “Vanço Përqe”
Njohja e gjuhëve:
 • anglisht, gjermanisht, serbo, kroatisht.
Aftësitë menaxheriale:
 • Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve për arritjen e qëllimeve të përcaktuara brenda afateve të përcaktuara me burimet në dispozicion;
 • Komunikimi me ekipin e punës dhe individët për koordinimin dhe monitorimin e procedurave të punës, si dhe sigurimin e rrjedhës së duhur të informacionit në të gjithë strukturën organizative;
 • Marrja e vendimeve të qarta, në kohë dhe të sakta, me aftësi për të marrë përgjegjësi për zbatimin e tyre;
 • Delegimi i aktiviteteve te punonjësit dhe përzgjedhja e personave të duhur që mund t'i realizojnë ato;
 • Zgjidhja e problemeve si në nivel strategjik ashtu edhe në atë operacional duke sjellë zgjidhje efektive në mjedisin e caktuar
Aftësitë dhe kompetencat organizative:
 • Organizues i mirë, punë individuale dhe ekipore, punë nën presion.