Agjencia e Administratës publikon SHPALLJE PUBLIKE për punësimin e 2 nëpunësve shtetëror