Agjencia e Administratës publikon SHPALLJE PUBLIKE për punësimin të 15 realizuesve - (05.01.2023 - 09.01.2023)