"Extra Fungi - SHPKNJP"

Pajisjet e financuara nga programi IPARD: mbulimi i kostove për makineritë dhe linjat e përpunimit të lëndës së parë të blerë dhe instalimi i një termocentrali fotovoltaik.

Masa: Investime në asete materiale për përpunimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut

Sektori prioritar: Frutat dhe perimet (duke përfshirë patatet, kërpudhat dhe kulturat bishtajore).
Vlera totale e investimit: 24.440.462,00 denarë

Shuma e bashkëfinancuar: 11.709.028,00 denarë
Shuma e mbështetjes: 50 %