Формулари

БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА (ПОДМЕРКА 1.4 ПОМОШ ЗА МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ)


БАРАЊЕ - ПРР-122 ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА (МЕРКА 122 - ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ШУМИТЕ)


БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА (МЕРКА 122 - ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ШУМИТЕ)


БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА (ЗА МЕРКА 213- Помош за вршење на земјоделска дејност за заштита и унапредување на животната средина)


БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МЕРКА 131- ЕКОНОМСКО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКО ВРШЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ


Б А Р А Њ Е - ПРР-1.4 ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА (МЕРКА 1.4 ПОМОШ ЗА МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ – СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ ЗА ВИНО СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА)


БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА (ПОДМЕРКА 1.4 ПОМОШ ЗА МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ-СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ ЗА ВИНО СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА)


БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МЕРКА 121- ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА (за набавка на опрема за систем капка по капка и бунари за наводнување)


БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МЕРКА 121- ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА (за набавка на добиток и пчели матици)


БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА ЗА МЕРКА 121- ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА (за подигнати лозови и овошни насади и медоносна флора-фацелија, еводија и багрем- на нови површини)


ДЕЛОВЕН ПЛАН Мерка 121“Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства”


Б А Р А Њ Е- ПРР- 121 ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА (МЕРКА 121 ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА)


ДЕЛОВЕН ПЛАН Мерка 112 “Помош за млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност”


Б А Р А Њ Е- ПРР- 112 ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА (МЕРКА 112 ПОМОШ НА МЛАДИ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ)


БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА МЕРКА 112 ПОМОШ НА МЛАДИ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ