Линкови

Влада на Република Северна Македонија http://www.gov.mk/
Министерство за животна средина и просторно планирање http://www.moepp.gov.mk
Министерство за здравство http://www.zdravstvo.gov.mk
Министерство за култура http://www.kultura.gov.mk
Министерство за надворешни работи http://www.mfa.gov.mk
Министерство за образование и наука http://www.mofk.gov.mk
Министерство за одбрана http://www.morm.gov.mk
Министерство за финансии http://www.finance.gov.mk
Претседател на Република Северна Македонија http://president.gov.mk
Собрание на Република Северна Македонија http://www.sobranie.mk/

 

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер http://www.sinf.gov.mk
Агенција за потикнување на развојот во земјоделството http://www.agencija.gov.mk
Агенцијата за млади и спорт http://www.ams.gov.mk
Агенцијата за развој и инвестиции http://www.adi.gov.mk
Биро за заштита на индустриска сопственост http://www.ippo.gov.mk
Државен завод за статистика http://www.stat.gov.mk
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија http://www.jpmrd.gov.mk
Народна банка http://www.nbrm.gov.mk
Службен весник на РСМ http://www.slvesnik.com.mk/
Совет за радиодифузија http://www.srd.org.mk

 

Портал на Европска Унија http://europa.eu.int/
Европска комисија http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
ECD - Делегација на Европската комисија во Република Северна Македонија http://www.delmkd.ec.europa.eu/en/index.htm
Директорати http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
Директорат за проширување http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm
Eurostat http://europa.eu.int/en/comm/eurostat
Европско јавно мислење http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/polls.html
ЕУ Совет http://ue.eu.int/en/summ.htm
Европски Совет http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm
Европска Инвестициона банка http://www.eib.org/
Европски Парламент http://www.europarl.eu.int/home/default_en.htm
Генерален Директорат http://www.europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
ЕАР - Европска агенција за реконструкција http://www.ear.eu.int/
ЕАР - Европска агенција за реконструкција (Македонија) http://www.ear.eu.int/macedonia/macedonia.htm
ЕБРД - Европска банка за реконструкција и развој http://www.ebrd.com