Sektori i Analitikës dhe Mbështetjes së Drejtorit

 Sektori i Analitikës dhe Mbështetjes së Punës së drejtorit, i cili është kompetent për punët dhe detyrat vijuese: 

  • përgatitja e analziave për efektet e realizimit të programeve në kompetencën e Agjencisë, 
  • përgatitja e Planit Strategjik të Agjencisë dhe përditësimi i saj, 
  • mbështetja e punës së drejtorit të Agjencisë, 
  • informimi i publikut për punën  e Agjencisë,
  • përgatitja e raporteve periodike dhe vjetore për punën e sektorit, 
  • bashkëpunimi me sektorët e tjerë në Agjenci,  
  • bashkëpunimi me organet e tjera të administratës shtetërore dhe
  • bashkëpunimi me institucionet relevante vendore dhe të huaja ndërkombëtare për punët e kompetencës së saj.