Sektori i Miratimit të Projekteve

Sektori i Miratimit të Projekteve është kompetent për realizimin e Programit kombëtar të mbështetjes financiare dhe të zhvillimit rural, ndërsa pas marrjes së akreditimit nga Bashkimi Europian, do t'i realizojë edhe masat e programit operativ IPARD 2007-2010. Ky sektor është filteri i parë i përcaktimit të projekteve cilësore, që do të financohen nga fondet e paraqasshme të Bashkimit Europian.