SHPALLJE PUBLIKE për punësimin e 9 realizuesve me kohë të caktuar

Në bazë të nenit 22 paragrafi 8 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 dhe 198/2018 dhe „ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr 143/2019 dhe 14/2020), dhe në pajtim me nenin 22 paragrafi 1 pika 1 dhe nenin 23 të Ligjit për marrëdhënie të punës (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/2005, 106/2008 ... 120/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”. 110/2019), Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural publikon

SHPALLJE PUBLIKE

për punësimin e 9 realizuesve me kohë të caktuar

versioni shqip