Bachovski në vizitë në kantinë Vardarska Dolina - Mbështetje nga Fondi Evropian - IPARD për investime në objektet përpunuese të produkteve bujqësore dhe të peshkut.

 Drejtori I Agjencisë IPARD, Nikica Baçovski, sot ka vizituar kantinë e verës Vardarska Dolina në fshatin Kuri - Negotinë.

Kjo kantinë është një përfituese e suksesshme e programit IPARD dhe masës së investimit në asetet fikse për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkut.

Kjo kantinë është themeluar në vitin 2000 me një kapacitet prej mbi 800,000 shishe verë cilësore nga varietetet Chardonnay, Traminets, Temjanica, Vranets, Pinot Noir, Merlot dhe të tjera.

Kantina e verës siguron lëndën e parë për prodhimin e verës nga plantacionet e veta si dhe përmes bashkëpunimit me fermerët vendas - prodhues të rrushit.

Si subjekt i pranueshëm, kantina e verës aplikoi për thirrje nga programi IPARD për mbështetje investimi, i cili parashikon punime ndërtimore për zgjerimin e kantinës në S.Kuria, prokurim të pajisjeve dhe kosto të përgjithshme për shërbimet e konsulencës dhe përgatitjen e Projektit Bazë.

Pas vlerësimit administrativ të aplikacionit, Agjencia dhe kantina e verës Vardarska Dolina kanë lidhur marrëveshje për mbështetje financiare, e cila është realizuar dhe paguar, me qëllim që investimi i aprovuar është bashkëfinancuar nga fondi IPARD me mbështetje në vlerë prej 23,8 milionë denarë.

“Në gati 6 vitet e fundit që nga zbatimi i programit IPARD II, statistikat, shifrat, por edhe investimet si këto, të cilat i shohim vetë, flasin fuqishëm për ndikimin e fondit europian për bujqësinë dhe zhvillimin rural në zhvillimin e bujqësisë dhe industrisë përpunuese. Mbi 60 milionë euro janë vënë në dispozicion në periudhën e kaluar për modernizimin e të gjithë sektorit dhe më shumë se 2300 përdorues kanë pasur mundësinë të marrin të drejtën e mbështetjes financiare nga Agjencia. Për kënaqësinë tonë dhe besoj për të gjithë aplikantët dhe shfrytëzuesit potencial, shumë shpejt priten thirrjet e para publike nga programi IPARD III për të cilat Komisioni Evropian ka ndarë buxhet prej 96 milionë euro”, tha drejtori Baçovski.

Njoftojmë të gjithë aplikantët e interesuar se është në vazhdim thirrja e fundit publike nga IPARD II, ku përpunuesit mund të aplikojnë për pajisje të reja përpunuese si dhe për investime në burime të rinovueshme të energjisë për nevojat e tyre. Për këtë thirrje janë parashikuar 8.8 milionë euro për bashkëfinancim të investimeve deri në 50% të totalit të kostove të pranueshme dhe afati i aplikimit është 18 shtator 2023.