THIRRJE PUBLIKE nr. 01/2023 për paraqitjen e kërkesave për mbështetje financiare nga Programi IPARD 2021-2027

  

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural

 

Bazuar në Aneksin A klauzolë bb paragrafi 1 pika b të Ligjit për ratifikimin e Marrëveshjes Kornizë për Partneritet Financiar ndërmjet Komisionit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut të përfaqësuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për procedurat e veçanta për zbatimin e ndihma financiare e Unionit për Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas instrumentit të ndihmës para anëtarësimit (IPA 3) (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 235/22) dhe në bazë të Programit IPARD (2021- 2027) dhe nenin 6 të Dekretit për mënyrën dhe procedurën e shfrytëzimit të mbështetjes financiare për masat për zhvillim rural të financuara nga Programi IPARD (2021-2027), (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 88/23).

 

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural

 

më 1 shtator 2023, publikohet

 

THIRRJE PUBLIKE nr. 01/2023

për paraqitjen e kërkesave për mbështetje financiare nga

Programi IPARD 2021-2027

 

1.       Agjencia për Mbështetjen Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural (në tekstin e mëtejmë: Agjencia) si institucion kompetent dhe autoritet kontraktor për zbatimin e Instrumentit për Asistencën e Para-Aderimit për Zhvillimin Rural të BE-së (IPARD) fton të gjithë të interesuarit natyrorë dhe personat juridikë nga Republika e Maqedonisë së Veriut të paraqesin kërkesa për mbështetje financiare nga Programi IPARD 2021-2027 për masat e mëposhtme:

1. Investimet në asetet fikse të njësive bujqësore

7. Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i bizneseve.

2.       Mbështetja financiare për këtë Thirrje Publike përbëhet nga 75% fonde të siguruara nga Instrumenti i Para-Aderimit të Asistencës për Zhvillimin Rural të Bashkimit Evropian (IPARD) në përputhje me Programin IPARD 2021-2027 dhe 25% fonde të siguruara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

3.        Burimet financiare me kërkesë individuale jepen si mbështetje financiare (grant) e pakthyeshme në shumën prej:

3.1. 60% e vlerës së totalit të kostove të pranueshme të investimit për masën Investime në asetet fikse të njësive bujqësore. Përqindja rritet në 65% për investimet në ekonomitë bujqësore të propozuara nga fermerët e rinj (persona fizikë të moshës 18 deri në 40 vjeç në ditën e paraqitjes së kërkesës për mbështetje financiare) dhe 70% për investime në ekonomitë bujqësore në zonat malore.

3.2. 60% e vlerës së totalit të kostove të pranueshme të investimit për masën e diversifikimit të fermave dhe zhvillimit të biznesit.

4.        Afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve është data 15 tetor 2023

Mbështetja e përgjithshme financiare në kuadër të kësaj thirrjeje publike për masën 1 “Investime në asete fikse të ekonomive bujqësore” arrin në 18.893.333,33 euro ose 1.171.764.533,33 denarë, ndërsa për masën 7 “Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit” 11.400.000,00 euro ose 707.028.000,00 denarë.

Paralajmërim: Marrëveshjet për mbështetje financiare për këtë thirrje publike do të lidhen pas nënshkrimit të marrëveshjes financiare ndërmjet Komisionit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut për zbatimin e Programit IPARD 2021-2027.

5.       Ngarkimi i formularëve dhe udhëzimeve:

Formularët e nevojshëm nga “Kërkesa për mbështetje financiare nga Programi IPARD 2021-2027” si dhe “Udhëzimet për përdoruesit e fondeve nga Programi IPARD 2021-2027” për secilën masë veç e veç, të cilat përmbajnë të gjithë informacionin për kriteret. kushtet për pranueshmërinë e projekteve dhe kushtet për financim dhe informacione të tjera që janë të nevojshme për përgatitjen e një kërkese për mbështetje financiare Programi IPARD 2021-2027, Udhëzimet për përgatitjen e një plani biznesi/propozimi teknik, Udhëzimet për nxjerrjen Dokumentacioni i nevojshëm nga institucionet kompetente dhe informata tjera të dobishme në version elektronik mund të shkarkohen nga ueb adresa e Agjencisë: www.ipardpa.gov.mk.

Formularët e printuar të kërkesës për mbështetje financiare nga Programi IPARD 2021-2027 dhe Udhëzimet për përdoruesit e fondeve nga Programi IPARD 2021-2027 për secilën masë veç e veç mund të merren direkt në Agjenci në adresën: Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësia dhe Zhvillimi Rural, bul. Brigada e tretë maqedonase nr. 20, (Shkurt. Makedonija Tabak Blloku C), 1000 Shkup dhe në qendrat më të afërta rajonale ose njësitë punuese të Agjencisë për nxitjen e zhvillimit në bujqësi çdo ditë pune nga ora 08:30 deri në ora 16:30. (Lista e qendrave rajonale ose njësive të punës së Agjencisë për Promovimin e Zhvillimit në Bujqësi me detajet e kontaktit është e publikuar në adresën e internetit www.ipardpa.gov.mk).

6.        Mënyra e paraqitjes së kërkesës:

Përdoruesi duhet të plotësojë dhe dorëzojë një Kërkesë për përdorimin e fondeve nga Programi IPARD 2021-2027 për një masë individuale, një plan biznesi të përgatitur në përputhje me udhëzimet për përgatitjen e një plani biznesi ose një propozim projekti teknik dhe dokumentacionin shoqërues siç specifikohet. në këtë Thirrje Publike.

Kërkesa e plotësuar për përdorimin e fondeve nga Programi IPARD 2021-2027 së bashku me Planin e Biznesit/Propozimin e Projektit Teknik dhe gjithë dokumentacionin e nevojshëm dorëzohen në zarf të mbyllur me shënimin në pjesën e përparme të zarfit në këndin e sipërm majtas MOS HAP ” për Shpalljen Publike IPARD 2021-2027 numër 01/2023 dhe përcaktimin e masës për të cilën është paraqitur kërkesa. Kërkesa mund të dorëzohet me postë si rekomande ose personalisht në zyrën e regjistrimit të Agjencisë.

Pas përfundimit të investimit, përfituesi është i detyruar të paraqesë në Agjenci një kërkesë për pagesë brenda afatit të përcaktuar në Marrëveshjen për Mbështetjen Financiare.

Kërkesa për pagesë është formular i unifikuar që përdoruesit e fundit e marrin me nënshkrimin e kontratës, për masat 1 dhe 7. Kërkesat për pagesë do të jenë gjithashtu të disponueshme për marrje në objektet e Agjencisë dhe nga uebfaqja www.ipardpa.gov.mk.

 

Paralajmërim: Për shkak të kryerjes së kontrollit në terren nga Agjencia, është e nevojshme që përdoruesi të ketë me vete kopje të të gjithë dokumentacionit të dorëzuar në Agjenci.

Informacione me te hollesishme ne kontakt tel. (02) 3097-460 ose në e-mail adresën për kontakt: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk dhe në ueb faqen: www.ipardpa.gov.mk.