Njoftim

Thirje publike me numër 02/2024

 
 

 Nga sot e deri më 31 Maj 2024, ekonomitë bujqësore ku pronar është një fermer individual i cili është i regjistruar në përputhje me Ligjin për veprimtarinë bujqësore, gjegjësisht Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor ose është person juridik i regjistruar për aktivitet primar bujqësor dhe që ka mbjelljet e reja shumëvjeçare të hardhive dhe frutave, bimët aromatike shumëvjeçare dhe flora mjaltëmbajtëse (phacelia, evodia dhe akacie) në zona të reja në periudhën nga 1 Maj 2023 deri më 31 Dhjetor 2023, do të mund të aplikojnë për pagesën e mbështetje financiare sipas Thirrjes Publike 02/2024.

 
 

Vlera maksimale e mbështetjes për shpenzimet e pranueshme të mbështetjes teknike është 600.000 denarë për përdorues.