Njoftim për aplikimin aktual për Programin e Mbështetjes Financiare të Bujqësisë 2024

 

 Rikujtojmë ekonomitë bujqësore që ende nuk kanë dorëzuar aplikim në kuadër të Programit për Mbështetje Financiare në Bujqësi për vitin 2024 se të njëjtën gjë mund ta bëjnë më së voni deri më 1 Korrik.

Njëkohësisht, u sugjerojmë mbarështuesve të deleve dhe dhive ku nuk ka përfunduar regjistrimi i kafshëve, që menjëherë të kontaktojnë shoqatat veterinare për të kryer regjistrimin më së voni deri më 1 Korrik. Me të dhënat e reja nga regjistrimi, blegtorët do të mund të paraqesin kërkesa për numrin aktual të kafshëve.

Gjatë kësaj periudhe paraqiten kërkesat për:

- prodhimi bimor për sipërfaqe bujqësore arë me të korurart e fushës dhe kopshtit , për të ruajtur sipërfaqet ekzistuese me plantacione frutash dhe vreshtave si dhe një sipërfaqe për prodhimin e farës dhe materialit fidanor të certifikuar,

- prodhimtaria blegtorale për krerë gjedhe të shënuara, dele dhe dhi, për dosat, familjet me mbiemër të bletëve si dhe për bagëtinë e therur në thertore

- prodhimi bujqësor organik

Kërkesat paraqiten në sistemin elektronik të Agjencisë nga ekonomia bujqësore dhe nëse kanë nevojë për ndihmë mund t'u drejtohen njësive rajonale të Ministrisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë.

Lidhja për të hyrë në aplikacion është:
www.ipardpa.gov.mk - E-subvencione për pagesa direkte.

Duke hapur këtë lidhje, në fushën "Njoftimet/udhëzimet" vihen në dispozicion udhëzimet e detajuara për paraqitjen e kërkesës, Lista e dokumenteve të kërkuara, si dhe Programi dhe Dekreti për pagesat direkte, në të cilat janë paraqitur në mënyrë të detajuar kushtet dhe masa e mbështetjes financiare.