Помош на Платежната Агенција и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за зајакнување на националните капацитети и поедноставување на процедурите за имплементација на мерките од ИПАРД Програмата и поголема искористеност на ЕУ фондовите