SHPALLJE PUBLIKE për punësim të 15 realizuesve për kohë të caktuar

Në bazë të nenit 22, paragrafi 8 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 dhe 198/2018 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 143/2019 dhe 14/2020), ndërsa në lidhje me nenin 22, paragrafi 1, pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 62/2005, 106/2008....120/2018 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 110/2019), Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural publikon:

 
SHPALLJE PUBLIKE

për punësim të 15 realizuesve për kohë të caktuar

versioni shqip