Njoftim

 AMFBZHR : Fillon periudha e aplikimit për pagesa shtesë për mollët e dorëzuara blerësve të regjistruar ose objekteve të regjistruara të përpunimit.

 
 
 

Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural njofton prodhuesit e mollës se nga data 10 maj 2024 do të mund të paraqesin kërkesat për nënmasën 1.23. Pagesat direkte shtesë nga nënmasa 1.9. për mollët e dorëzuara blerësve të regjistruar ose objekteve përpunuese të regjistruara të regjistruara në Regjistrin e blerësve të produkteve bujqësore.

 

Përfitues të kësaj nënmase janë ekonomitë bujqësore që janë përfituese të nënmasës 1.8. nga Programi për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2023 për mirëmbajtjen e plantacioneve ekzistuese të mollës dhe se prodhimi i arritur i mollës është shitur në periudhën prej 15 shtator 2023 deri më 15 janar 2024 blerësit të regjistruar.

 

Sasia maksimale e mollës që është e pranueshme për mbështetje financiare është 60,000 kg për hektar, e cila do të llogaritet në bazë të madhësisë së sipërfaqes së raportuar në vitin 2023 për mirëmbajtjen e një plantacioni me mollë.

   Shuma e pagesave direkte është 2 denarë për kilogram.

   Kërkesat paraqiten në sistemin elektronik të Agjencisë nga ekonomia bujqësore dhe nëse kanë nevojë për ndihmë mund t'u drejtohen njësive rajonale të Ministrisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë.

  
www.ipardpa.gov.mk - E-subvencione për pagesa direkte.

Kërkesës do t'i bashkëngjitet një Certifikatë e Apple e blerë e lëshuar nga blerësi. Formulari i konfirmimit është publikuar në ueb faqen e agjencisë: www.ipardpa.gov.mk - Programet kombëtare - Pagesat direkte - Pagesat direkte 2024 - Programi për mbështetje financiare në bujqësi - Formularët.