“ДППУ Вивакс ДОО”

Опрема која финансирана е со ИПАРД програмата : спектрофотометар PROVE 300U/VIS, Термореактор со 24 отвори TRL420, Електричен палетен вилушкар LWE180, рачен палетен вилушкар, автоматски дигитален рефрактометар DR6200т, аналитичка вага ALJ500-4A, изработка на проект за експлотација и трертман на бунарска вода.

Мерка: Инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи

Приоритетен сектор: Преработка на овошје и зеленчук
Вкупна вредност на инвестицијата: 7.390.173,00 ден

Кофинансирана сума : 3.136.055,00 денари          

Висина на поддршка:  50 %