ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2022

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Северна Македонија број 72/07,  5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр. 03/2022

за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2022 година

македонска верзија