ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2023 за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи”од ИПАРД Програмата 2014-2020

 ЈАВЕН ПОВИК бр. 01/2023

за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производиод ИПАРД Програмата 2014-2020


македонска верзија