Shpalljet për punësime

THIRRJE PUBLIKE Nr 03/2022

31.12.2022

Në bazë të nenit 7, paragrafit 9 të Ligjit për themelimin e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta zyrtare” e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 72/07, 5/09, 43/14, 193/ 15, 39/ 16, 164/18 dhe 190/19), Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvill...

NJOFTIM

30.12.2022

AMFBZHR: Mbështetja financiare ka realizuar pagesën për prodhuesit e qumështit, blegtorët, fermerët individualë dhe përdoruesit e masës për blerjen e plehrave artificiale   Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka realizuar pagesën e mbështetjes financiare në bazë të dis...

NJOFTIM

29.12.2022

AMFBZHR: Është realizuar pagesa prej 123,2 milionë denarë për 9563 pemtari Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural ka paguar mbështetjen financiare për masën 1.7 – pagesa direkte për sipërfaqe bujqësore për mirëmbajtjen e plantacioneve të pemëve. Përfitues të k&e...