Bachovski: Janë dhënë 16 vendime për bashkëfinancim të investimeve në peshkim dhe akuakulturë në vlerë prej 550 mijë euro.

 Drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, Nikica Baçovski, së bashku me Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave, Ljupço Nikolovski, sot kanë mbajtur takim me përfituesit e programit për mbështetje financiare në peshkim dhe akuakulturë.

Janë dorëzuar 16 vendime për bashkëfinancim të investimeve në peshkim dhe akuakulturë me mbështetje financiare prej 33 milionë denarë.

Përfitues të kësaj mbështetje janë qendrat riprodhuese të regjistruara për prodhimin e materialit riprodhues dhe grumbullues, koncesionarët e peshkut për peshkim tregtar, si dhe subjekte të regjistruara për veprimtari akuakulture si përpunues peshku apo përpunues peshku.

Investimet e miratuara janë të bashkëfinancuara në masën 50% - 65% të vlerës së kostove të pranueshme të miratuara. Mbështetja financiare e dhënë është e pakthyeshme dhe paguhet pas realizimit të plotë të investimit dhe në bazë të kërkesës së dorëzuar për pagesë dhe kontrolleve të kryera administrative dhe në terren.

“Mbështetja në peshkim dhe akuakulturë është një tjetër mekanizëm përmes të cilit Agjencia për Mbështetje Financiare stimulon përfituesit e duhur për të investuar në prodhimin dhe përpunimin vendas të peshkut dhe produkteve të peshkut. Këto 16 vendime  përfshijnë investime që parashikojnë ndërtimin e bulmetit, stacioneve të pompimit dhe instalimeve të zorrëve, instalimin e paneleve fotovoltaike në pellgje peshku, prokurimin e kamionëve të transportit të peshkut, rezervaret e transportit të peshkut, inkubatorët dhe pajisjet e përpunimi. Interesimi që ekziston tek investitorët si dhe mbështetja e lakmueshme që jepet konfirmon më tej se Maqedonia e Veriut ka parakushte të shkëlqyera për zhvillimin e mëtejshëm të peshkimit dhe akuakulturës si sektorë që do të mbështeten në të ardhmen përmes Fondit Evropian për Bujqësi dhe Zhvillim Rural - IPARD III'' - theksoi drejtori Bachovski.