Вести

ЈАВЕН ОГЛAС за вработување на 9 извршители на определено време

05.01.2023

Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 143/2019 и 14/2020), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија...

ЈАВЕН ОГЛAС за вработување на 15 извршители на определено време

05.01.2023

Врз основа на член 22, став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 143/2019 и 14/2020), а во согласност со член 22, став 1, точка 1 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија...

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2022

31.12.2022

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Северна Македонија број 72/07,  5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр. 03/2022 за доставување на барања за...

СООПШТЕНИЕ

30.12.2022

АФПЗРР : Исплатена финансиска поддршка за млекопроизводителите, сточарите, индивидуалните земјоделци и корисници на мерката за набавени вештачки ѓубрива   Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој реализираше исплата на финансиска поддршка по основ на повеќе мерки. Близу 4600 млекопроизодители на своите сметки ја добија премијата за произведено и предадено млек...

СООПШТЕНИЕ

29.12.2022

АФПЗРР : Реализирана исплата од 123.2 милиони денари за 9563 овоштари Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој изврши исплата на финансиската поддршка за мерка 1.7 – директни плаќања по обработлива земјоделска површина за оддржување на постоечки овошни насади. Корисници на оваа подмерка се сите земјоделски стопанства кои имаат минумум 0,2 ха површина со постое...